Sam­mu­tus­lait­teis­to­suun­nit­te­lu

 Sammutuslaitteiston määräytymisperuste voi olla rakennuslupa, tilaajan oma tarve tai vakuutusyhtiön vaatimus. LK-paloinsinöörit tarjoaa kaikki tarvittavat suunnitelmat kustannusarviosta urakkakuviiin tai asennusta vastaaviin loppukuviin.

Kuulumme Inspectan rekisteröimiin sam­mu­tus­lait­teis­to­suun­nit­te­li­joi­hin. LIsäksi olemme suorittaneet TUKES:n sammutuslaitteiston asennuksesta vastaavan henkilön koulutuksen sekä NFPA:n ja valmistajien tarjoamaa koulutusta erilaisista sam­mu­tus­lait­teis­tois­ta.


Sa­vun­hal­lin­ta­suun­nit­te­lu

 
Sa­vun­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mas­sa määritetään rakennuksen savunpoistolle asetettavat vaatimukset. Sa­vun­pois­to­jär­jes­tel­mien toteutus ja vaatimustaso vaihtelevat hankkeen koon mukaisesti. Toimimme joustavassa yhteistyössä osana suunnittelijaryhmää ja varmistamme, että savunpoisto huomioidaan rakennuksen suunnittelussa vi­ran­omais­mää­räys­ten mukaisesti.Laadimme sa­vun­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat kaiken kokoisiin kohteisiin. Huolehdimme sa­vun­hal­lin­ta­suun­ni­tel­man vi­ran­omais­neu­vot­te­luis­ta ja laitevalinnoista aina käyttöönottoon, laukaisukarttoihin ja huolto-ohjeisiin asti.  


Pa­lo­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mat

 
 1. HANKE/ESISUUNNITTELU, KUSTANNUSLASKENTAAN

 • kohteen paloluokka
 • kantavien rakenteiden palonkesto
 • osastoinnit (käyttötapa, kerros, pinta-ala, luokat, palo-osastokoot)
 • poistumisreitit, ovet ja portaat
 • paloteknisten laitteiden tarve, vaikutukset ja hyödyt (automaattinen sammutuslaitteisto, savunpoisto, automaattinen paloilmoitin, poistumisopasteet, pois­tu­mis­reit­ti­va­lais­tus)
 • alkusammutuskalusto, pikapalopostit
 • hyökkäystiet, pelastustiet, pelastuslaitoksen toi­min­tae­del­ly­tyk­set
 • määritykset jat­ko­suun­nit­te­lu­tar­peis­ta (esim. rä­jäh­dys­suo­jaus­asia­kir­ja, sammutusvesi- tai sam­mu­tus­jä­te­ve­si­las­kel­man laatiminen, palovesipumppaamo)

Edellämainitut asiat kootaan ALUSTAVAKSI PA­LO­TUR­VAL­LI­SUUS­SUUN­NI­TEL­MAK­SI, jossa esitetään rakennuksen kus­tan­nus­las­ken­nas­sa huomioitavat pa­lo­tur­val­li­suus­asiat.


2. PERUSSUUNNITTELU, RAKENNUSLUPAA VARTEN

Varmistetaan esi- tai hankesuunnittelun lähtökohdat sekä muutokset lähtötiedoissa. Täsmennetään alustavaa pa­lo­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maa tarkennetuilla tiedoilla. Lisäksi laaditaan

 • Paloteknisten laitteiden määritykset (sa­vun­pois­to­suun­ni­tel­mat muille suunnittelijoille / viranomaisia varten, sam­mu­tus­lait­teis­to­suun­ni­tel­mat urakkalaskentaa varten)
 • tarvittaessa mm. rä­jäh­dys­suo­jaus­asia­kir­ja, sammutusvesi ja sam­mu­tus­jä­te­ve­si­las­kel­mat, pa­lo­kat­ko­suun­ni­tel­mat

Perussuunnittelun asiat kootaan PA­LO­TUR­VAL­LI­SUUS­SUUN­NI­TEL­MAK­SI, joka liitetään osaksi ra­ken­nus­lu­pa­ha­ke­mus­ta. Pa­lo­tur­val­li­suus­suun­nit­te­li­ja osallistuu tarvittaviin vi­ran­omais­kokouk­siin vastaten kohteen pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta.


3. TOTEUTUSSUUNNITTELU

Ylläpidetään pa­lo­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maa huomioiden rakennustöiden aikana tehdyt muutokset. Lisäksi laaditaan dokumentaatiota käyttöönottoa ja luovutusta varten

 • sammutuslaitteiston suunnitelmat (työkuvat, loppupiirustukset, paikantamiskaaviot)
 • sa­vun­pois­to­lait­teis­to (laukaisukartat pelastuslaitokselle, huolto- ja kunnossapito-ohjeet)
 • pe­las­tus­suun­ni­tel­man laadinta / päivitys
 • osallistuminen paloteknisten laitteiden asennusten valvontaan sekä käyt­töön­ot­to­tes­tauk­siin
In this photo, I captured a photo of firefighters attacking embers in a structure fire that was suspected to be arson. The smoke and heat were very intense that day and the firefighters worked diligently to bring an end to the fire that consumed two structures.

LK-Pa­loin­si­nöö­rit

Läntinen Rantakatu 53

20100 Turku

Linkit

Y-tunnus  2962007-8 

Puhelin 020-7307530

Luotettava kumppani

© LK-Paloinsinöörit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Privacy Policy